Venus Modem Sub

GE MRI Venus Modem Sub; Part # 2340848